Świadczenia

Art. 36. Świadczeniami z pomocy społecznej są:

1) świadczenia pieniężne:

a) zasiłek stały, (czytaj więcej>>>)

b) zasiłek okresowy, (czytaj więcej>>>)

c) zasiłek celowy i specjalny zasiłek celowy, (czytaj więcej>>>)

d) zasiłek i pożyczka na ekonomiczne usamodzielnienie, (czytaj więcej>>>)

e) pomoc dla rodzin zastępczych,

f) pomoc na usamodzielnienie oraz na kontynuowanie nauki,

g) świadczenie pieniężne na utrzymanie i pokrycie wydatków związanych z nauką języka polskiego dla cudzoziemców, którzy uzyskali w Rzeczypospolitej Polskiej status uchodźcy lub ochronę uzupełniającą;

h) wynagrodzenie należne opiekunowi z tytułu sprawowania opieki przyznanej przez sąd;

2) świadczenia niepieniężne:

a) praca socjalna, (czytaj więcej>>>)

b) bilet kredytowany,

c) składki na ubezpieczenie zdrowotne,

d) składki na ubezpieczenie społeczne, (czytaj więcej>>>)

e) pomoc rzeczowa, w tym na ekonomiczne usamodzielnienie, (czytaj więcej>>>)

f) sprawienie pogrzebu, (czytaj więcej>>>)

g) poradnictwo specjalistyczne, (czytaj więcej>>>)

h) interwencja kryzysowa, (czytaj więcej>>>)

i) schronienie, (czytaj więcej>>>)

j) posiłek, (czytaj więcej>>>)

k) niezbędne ubranie, (czytaj więcej>>>)

l) usługi opiekuńcze w miejscu zamieszkania, w ośrodkach wsparcia oraz w rodzinnych domach pomocy,

m) specjalistyczne usługi opiekuńcze w miejscu zamieszkania oraz w ośrodkach wsparcia,

n) mieszkanie chronione,

o) pobyt i usługi w domu pomocy społecznej, (czytaj więcej>>>)

p) opieka i wychowanie w rodzinie zastępczej i w placówce opiekuńczo-wychowawczej,

q) pomoc w uzyskaniu odpowiednich warunków mieszkaniowych, w tym w mieszkaniu chronionym, pomoc w uzyskaniu zatrudnienia, pomoc na zagospodarowanie - w formie rzeczowej dla osób usamodzielnianych, (czytaj więcej>>>)

r) szkolenia, poradnictwo rodzinne i terapia rodzinna prowadzone przez ośrodki adopcyjno-opiekuńcze.