Artykuły

Uchwała XXIX/277/2017

 

UCHWAŁA NR XXIX/277/2017

RADY MIEJSKIEJ W KUŹNI RACIBORSKIEJ

z dnia 20 kwietnia 2017 r.

w sprawie zmiany szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze oraz warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat i trybu ich pobierania

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r., poz. 446 z późn. zm.) w zw. z art. 50 ust. 6 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r., poz. 930 z późn. zm.)

 

Rada Miejska w Kuźni Raciborskiej

uchwala, co następuje:

 

  • 1. W uchwale Nr XXIX/246/2005 Rady Miejskiej w Kuźni Raciborskiej z dnia 4.04.2005 r. w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze oraz warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat i trybu ich pobierania (Dz. Urz. Woj. Śl. Nr 67, poz. 1758 ze zm.) załącznik otrzymuje brzmienie, jak w załączniku do niniejszej uchwały.
    § 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Kuźnia Raciborska.
    § 3. Uchwała  wchodzi  wżycie  po  upływie  14 dni  od  daty  ogłoszenia  w Dzienniku  UrzędowymWojewództwa Śląskiego.

 

                                                                                         Przewodnicząca Rady Miejskiej w Kuźni Raciborskiej

                                                                                         mgr Sabina Chroboczek-Wierzchowska

 

 

Załącznik do uchwały XXIX/277/2017

Rady Miejskiej w Kuźni Raciborskiej

 

Tabela odpłatności za usługi opiekuńcze

 

Kryterium*

Wysokość odpłatności

Wysokość odpłatności

dochodowe w %

w % za godzinę usługi dla

w % za godzinę usługi

 

osób samotnie

dla osób w rodzinie

 

gospodarujących

 

 

 

 

do 100

bezpłatnie

bezpłatnie

 

 

 

pow. 100 do 150

5

8

 

 

 

pow. 150 do 200

10

15

 

 

 

pow. 200 do 250

25

30

 

 

 

pow. 250 do 300

35

50

 

 

 

pow. 300 do 350

55

70

 

 

 

pow. 350 do 400

75

90

 

 

 

pow. 400

100

100

 

 

 

 

* Kryterium dochodowe uprawniające do otrzymania świadczeń z pomocy społecznej wynosi dla:

–  osoby samotnej – 634 zł

–  osoby w rodzinie – 514 zł

Kryteria dochodowe podlegają weryfikacji co 3 lata zgodnie z art. 9 ustawy o pomocy społecznej.