Artykuły

Aktualności

Godziny pracy MOPS 19.04.2019

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Kuźni Raciborskiej w dniu 19 kwietnia 2019 roku czynny będzie od 7.00 do 12.00.
Za utrudnienia przepraszamy.

Informacja dotycząca pomocy poszkodowanym z powodu huraganowych wiatrów 10/11.03.2019r. Termin składania wniosków do 5.04.2019

OGŁOSZENIE

Wnioski o pomoc (klęska żywiołowa)

  1. Rodziny i osoby samotne, które poniosły znaczne straty w gospodarstwach domowych i znalazły się w szczególnej sytuacji życiowej, w której nie mogą zaspokoić niezbędnych potrzeb bytowych w oparciu o własne środki mogą składać wnioski o pomoc w postaci zasiłku celowego w siedzibie MOPS przy ul. Powstańców 15 w Kuźni Raciborskiej.
  2. Wnioski dostępne są w siedzibie MOPS oraz na stronie www.mops-kuznia.pl
  3. Protokoły szacowania strat komisji powołanej przez Burmistrza Miasta Kuźnia Raciborska nie uprawniają do wszczęcia postępowania w sprawie pomocy. Pomoc mogą otrzymać tylko osoby, które złożą oddzielny wniosek.
  4. Termin składania w/w wniosków obowiązuje do dnia 5 kwietnia 2019r.

 

 

Zasady

Zasady

Informacja

 

 

Godziny pracy MOPS 21.11.2018r.

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Kuźni Raciborskiej w dniu 21 listopada 2018 roku czynny będzie od 7.00 do 12.00.
Za utrudnienia przepraszamy.

Dyrektor MOPS

Godziny pracy MOPS 31.12.2018r.

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Kuźni Raciborskiej w dniu 31 grudnia 2018 roku czynny będzie od 7.00 do 12.00.
Za utrudnienia przepraszamy.

OGŁOSZENIE O WYNIKU NABORU NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE KIEROWNIKA (Z-CY DYREKTORA) REFERATU POMOCY ŚRODOWISKOWEJ W MIEJSKIM OŚRODKU POMOCY SPOŁECZNEJ W KUŹNI RACIBORSKIEJ

OGŁOSZENIE O WYNIKU NABORU NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE

Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kuźni Raciborskiej informuje, że w wyniku otwartego i konkurencyjnego naboru na wolne stanowisko urzędnicze w MOPS w Kuźni Raciborskiej, do zatrudnienia na stanowisku       

           

Kierownika (Z-cy Dyrektora) Referatu Pomocy Środowiskowej w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Kuźni Raciborskiej

 

wybrany został Pan Krzysztof Kapusta, zamieszkały w Kuźni Raciborskiej.

 

Uzasadnienie wyboru:

            Pan Krzysztof Kapusta jako jedyny złożył aplikację o w/w stanowisko. Spełnił wszystkie wymagania wskazane w ogłoszeniu o naborze. Wykazał się odpowiednimi, wysokimi kwalifikacjami do zatrudnienia na stanowisku Kierownika (Z-cy Dyrektora) w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Kuźni Raciborskiej. Kandydat legitymuje się wykształceniem wyższym magisterskim, posiada specjalizację z zakresu organizacji pomocy społecznej, posiada duże doświadczenie w pracy w pomocy społecznej a także szeroką wiedzę z zakresu przepisów prawnych określonych w ogłoszeniu o naborze na wolne stanowisko urzędnicze.

Nabór przeprowadzono na podstawie analizy zgodności złożonych dokumentów
z wymaganiami określonymi w ogłoszeniu o naborze oraz w oparciu o rozmowę kwalifikacyjną, podczas której kandydat prezentował swoją wiedzę oraz znajomość przepisów prawnych.
Pan Krzysztof Kapusta osiągnął najwyższą, możliwą do uzyskania liczbę punktów.

 

                                                                                                                            DYREKTOR

                                                                                                                                MOPS

                                                                                                                   /-/ mgr Zbigniew Grygier

 

 

Kuźnia Raciborska, 13.11.2018 r.