Fundusz alimentacyjny

KRYTERIUM DOCHODOWE


Prawo do świadczeń z funduszu alimentacyjnego przysługuje, jeżeli przeciętny miesięczny dochód netto na osobę w rodzinie w roku poprzedzającym okres świadczeniowy nie przekracza kwoty 725 zł.

Ustalając prawo do świadczenia z FA na okres od 1 października 2018 r. do 30 września  2019 r. brany jest pod uwagę dochód uzyskany przez członków rodziny w 2017 r.

 

WYSOKOŚĆ ŚWIADCZEŃ Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO


Świadczenia z funduszu alimentacyjnego przysługują w wysokości bieżąco ustalonych alimentów, jednakże nie więcej niż 500zł na dziecko.

 

Zmiana w wysokości świadczeń z funduszu alimentacyjnego na skutek zmiany wysokości zasądzonych alimentów dokonuje się po wpływie tytułu wykonawczego do komornika sądowego prowadzącego postępowanie egzekucyjne od miesiąca, w którym nastąpiła zmiana wysokości zasądzonych alimentów.


USTALENIE PRAWA DO ŚWIADCZEŃ Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO


W przypadku, gdy osoba ubiegająca się o świadczenia z funduszu alimentacyjnego na nowy okres świadczeniowy złoży wniosek wraz z dokumentami do dnia 31 sierpnia, ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz wypłata świadczeń przysługujących za październik następuje do 31 października. W przypadku, gdy osoba ubiegająca się o świadczenia na nowy okres świadczeniowy złoży wniosek wraz z dokumentami w okresie od dnia 1 września do dnia 31 października, ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz wypłata świadczeń przysługujących za miesiąc październik następuje do dnia 30 listopada.


KOMU NIE PRZYSŁUGUJĄ ŚWIADCZENIA Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO


Świadczenia z funduszu alimentacyjnego nie przysługują, jeśli osoba uprawniona:

  1. przebywa w instytucji zapewniającej całodobowe utrzymanie (tj. w domu pomocy społecznej, placówce opiekuńczo – wychowawczej, młodzieżowym ośrodku wychowawczym, schronisku dla nieletnich, zakładzie poprawczym, areszcie śledczym, zakładzie karnym, zakładzie opiekuńczo – leczniczym, zakładzie pielęgnacyjno – opiekuńczym, a także szkole wojskowej lub innej szkole zapewniającej nieodpłatnie pełne utrzymanie, albo
  2. przebywa w rodzinie zastępczej;
  3. zawarła związek małżeński;

Wstrzymuje się wypłatę świadczeń z funduszu alimentacyjnego:

  1. w przypadku odmowy udzielenia w wyznaczonym terminie informacji mających wpływ na prawo do świadczeń;
  2. w przypadku odmowy udzielenia organowi prowadzącemu postępowanie egzekucyjne informacji mających wpływ na skuteczność egzekucji lub udzielili informacji nieprawdziwych,
  3. w przypadku niepodejmowania świadczeń przez trzy kolejne miesiące kalendarzowe.

W przypadku udzielenia żądanych informacji wypłata świadczeń z funduszu alimentacyjnego zostanie wznowiona od miesiąca, w którym one wpłynęły, do końca okresu świadczeniowego.


WYMAGANE DOKUMENTY


Do wniosku należy dołączyć: 

1. uwierzytelnioną kopię dokumentu stwierdzającą tożsamość osoby ubiegającej się

2.  skrócony akt urodzenia dziecka

3.  oświadczenie lub zaświadczenie ze szkoły lub szkoły wyższej, potwierdzające fakt kontynuowania przez dziecko nauki , w przypadku, gdy dziecko ukończyło 18 rok życia.

4. zaświadczenia lub oświadczenia dokumentujące wysokość dochodu rodziny, w tym odpowiednio:

a) zaświadczenia lub oświadczenie z urzędu skarbowego o dochodzie członków rodziny podlegającym opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych na zasadach określonych w art. 27, 30b, 30c i 30e ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych, uzyskanym w roku kalendarzowym poprzedzającym okres świadczeniowy

 

b) oświadczenia członków rodziny  rozliczających się na podstawie przepisów o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne o dochodzie osiągniętym w roku kalendarzowym poprzedzającym okres świadczeniowy

c)  zaświadczenie albo oświadczenie członków rodziny zawierające informację rodziny zawierające informację o wysokości składek na ubezpieczenie zdrowotne w roku kalendarzowym poprzedzającym okres świadczeniowy. 

d) zaświadczenie właściwego organu gminy, nakaz płatniczy albo oświadczenie o wielkości gospodarstwa rolnego wyrażonej w hektarach przeliczeniowych ogólnej powierzchni w roku kalendarzowym poprzedzającym okres świadczeniowy

e) umowę dzierżawy, w przypadku oddania części lub całości znajdującego się w posiadaniu rodziny gospodarstwa rolnego w dzierżawę, na podstawie umowy zawartej stosownie do przepisów o ubezpieczeniu społecznym rolników, albo oddania gospodarstwa rolnego w dzierżawę w związku z pobieraniem renty określonej w przepisach o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich ze środków pochodzących z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej.

5.  zaświadczenie organu prowadzącego postępowanie egzekucyjne o bezskuteczności egzekucji alimentów zawierające informacje o stanie egzekucji, przyczynach jej bezskuteczności oraz o działaniach podejmowanych w celu wyegzekwowania zasądzonych alimentów

6. zaświadczenie organu prowadzącego postępowanie egzekucyjne o wyegzekwowanych alimentach w  roku kalendarzowym poprzedzającym okres świadczeniowy

7. dokument określający datę utraty dochodu oraz miesięczną wysokość utraconego dochodu

8.  dokument określający wysokość dochodu uzyskanego przez członka rodziny oraz liczbę miesięcy, w których dochód był osiągany, w przypadku uzyskania dochodu, w roku kalendarzowym poprzedzającym okres świadczeniowy

 

 Ochrona danych osobowych RODO