Stypendia i zasiłki szkolne

STYPENDIA I ZASIŁKI SZKOLNE

 

STYPENDIUM

WARUNKI PRZYZNANIA STYPENDIUM SZKOLNEGO
Stypendium szkolne może otrzymać uczeń znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej wynikającej z niskich dochodów na osobę w rodzinie.
Wysokość stypendium uzależniona jest od sytuacji dochodowej oraz występowania w rodzinie okoliczności : bezrobocie, niepełnosprawność,  ciężka lub długotrwała choroba,  wielodzietność, brak umiejętności wypełniania funkcji opiekuńczo-wychowawczych, alkoholizm lub narkomania,  rodzina niepełna lub wystąpienie zdarzenia losowego.

OSOBY UPRAWNIONE
Pomoc materialna o charakterze socjalnym (stypendium szkolne, zasiłek szkolny) przysługuje:

 • uczniom szkół publicznych i niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych dla młodzieży i dla dorosłych oraz słuchaczom publicznych kolegiów nauczycielskich, nauczycielskich kolegiów języków obcych i kolegiów pracowników służb społecznych - do czasu ukończenia kształcenia, nie dłużej jednak niż do ukończenia 24 roku życia,
 • wychowankom publicznych i niepublicznych ośrodków umożliwiających dzieciom i młodzieży, o których mowa w art. 16 ust. 7 ustawy o systemie oświaty, a także dzieciom i młodzieży z upośledzeniem umysłowym z niepełnosprawnościami sprzężonymi realizację odpowiednio obowiązku szkolnego i obowiązku nauki - do czasu ukończenia realizacji obowiązku nauki.
 • uczniom szkół niepublicznych nieposiadających uprawnień szkół publicznych dla młodzieży i dla dorosłych - do czasu ukończenia realizacji obowiązku nauki,
 • słuchaczom niepublicznych kolegiów nauczycielskich i nauczycielskich kolegiów języków obcych - do czasu ukończenia kształcenia, nie dłużej jednak niż do ukończenia 24 roku życia.


Do stypendium lub zasiłku szkolnego uprawnieni są uczniowie, którzy spełniają łącznie następujące warunki:
1) zamieszkują na terenie Gminy Kuźnia Raciborska,
2) rozpoczynają lub kontynuują naukę w szkole,
3) dochód na osobę w rodzinie ucznia nie przekracza kryterium dochodowego na osobę w rodzinie 514,00 zł .

Pomoc materialna o charakterze socjalnym nie przysługuje:
1) dzieciom odbywającym wychowanie przedszkolne,
2) dzieciom odbywającym roczne przygotowanie przedszkolne w przedszkolu albo w oddziale przedszkolnym zorganizowanym w szkole podstawowej,
3) studentom szkół wyższych i licencjackich.

FORMA STYPENDIUM SZKOLNEGO


W zależności od potrzeb uczniów stypendium szkolne udziela się w następujących formach:

 1. całkowitego lub częściowego pokrycia kosztów udziału w zajęciach edukacyjnych, takich jak: pobieranie nauki w szkole muzycznej lub szkole sportowej, kursów językowych, kursów przygotowujących do egzaminów maturalnych, kursów kwalifikacyjnych i innych wykraczających poza zajęcia realizowane w szkole w ramach obowiązującego planu nauczania;
 2. całkowitego lub częściowego pokrycia kosztów udziału w zajęciach sportowych i artystycznych, realizowanych poza szkołą;
 3. całkowitego lub częściowego pokrycia kosztów udziału w zajęciach terapeutycznych, dysgraficznych, dyslektycznych, logopedycznych lub innych realizowanych poza szkołą oraz kosztów wyjazdu na zieloną szkołę;
 4. całkowitego lub częściowego pokrycia kosztów pomocy rzeczowej o charakterze edukacyjnym ( zgodnych z katalogiem ), w tym w szczególności: zakupu podręczników, dofinansowania do zakupu pomocy szkolnych, lub innych związanych z pobieraniem nauki, za wyjątkiem kosztów dostępu do Internetu,
 5. całkowitego lub częściowego pokrycia kosztów dojazdu do szkoły, czesnego, opłaty za internat

WYSOKOŚĆ STYPENDIUM

Wysokość miesięczna stypendium szkolnego dla ucznia uprawnionego do jego otrzymania uzależniona jest od sytuacji materialnej rodziny, oraz od występujących w rodzinie dodatkowych okoliczności.

WNIOSEK
Stypendium szkolne przyznawane jest na wniosek.

Wniosek o przyznanie stypendium składa się do dnia 15 września danego roku szkolnego, a w przypadku słuchaczy kolegiów do dnia 15 października danego roku szkolnego.

 

ZASIŁEK SZKOLNY

OSOBY UPRAWNIONE
Pomoc materialna o charakterze socjalnym (stypendium szkolne, zasiłek szkolny) przysługuje:

 • uczniom szkół publicznych i niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych dla młodzieży i dla dorosłych oraz słuchaczom publicznych kolegiów nauczycielskich, nauczycielskich kolegiów języków obcych i kolegiów pracowników służb społecznych - do czasu ukończenia kształcenia, nie dłużej jednak niż do ukończenia 24 roku życia,
 • wychowankom publicznych i niepublicznych ośrodków umożliwiających dzieciom i młodzieży, o których mowa w art. 16 ust. 7 ustawy o systemie oświaty, a także dzieciom i młodzieży z upośledzeniem umysłowym z niepełnosprawnościami sprzężonymi realizację odpowiednio obowiązku szkolnego i obowiązku nauki - do czasu ukończenia realizacji obowiązku nauki.
 • uczniom szkół niepublicznych nieposiadających uprawnień szkół publicznych dla młodzieży i dla dorosłych - do czasu ukończenia realizacji obowiązku nauki,   
 • słuchaczom niepublicznych kolegiów nauczycielskich i nauczycielskich kolegiów języków obcych - do czasu ukończenia kształcenia, nie dłużej jednak niż do ukończenia 24 roku życia.

Zasiłek szkolny może być przyznany uczniowi znajdującemu się przejściowo w trudnej sytuacji materialnej z powodu zdarzenia losowego, w szczególności:

 1. śmierci rodzica lub członka rodziny,
 2. konieczności ponoszenia wydatków związanych z długotrwałą chorobą ucznia, która spowodowała niemożliwość lub znacznie ograniczyła możliwość prawidłowego realizowania przez ucznia procesu edukacyjnego,
 3. klęski żywiołowej,
 4. pożaru lub wypadku, w wyniku którego nastąpiło zniszczenie lub uszkodzenie mienia i wyposażenia niezbędnego do realizacji procesu edukacyjnego przez ucznia,
 5. kradzieży, której skutkiem było pozbawienie ucznia mienia lub wyposażenia niezbędnego do realizacji procesu edukacyjnego ucznia,
 6. nieszczęśliwego wypadku powodującego uszczerbek na zdrowiu członków rodziny,
 7. innych uzasadnionych okoliczności, utrudniających prawidłowe funkcjonowanie rodziny lub utrudniających naukę ucznia, po złożeniu wniosku.

Zasiłek szkolny może być przyznany w formie świadczenia pieniężnego na pokrycie wydatków związanych z procesem edukacyjnym lub w formie pomocy rzeczowej o charakterze edukacyjnym, raz lub kilka razy w roku, niezależne od otrzymywanego stypendium szkolnego.

Wysokość zasiłku szkolnego nie może przekroczyć jednorazowo kwoty 530 zł.

WNIOSEK
Zasiłek szkolny przyznawany jest na wniosek.

Wniosek o zasiłek szkolny składa się w terminie nie dłuższym niż dwa miesiące od wystąpienia zdarzenia losowego uzasadniającego przyznanie tego zasiłku.