Rekrutacja do projektu "Drugiemu Człowiekowi"

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Kuźni Raciborskiej w związku z realizacją w 2016 roku projektu „Drugiemu Człowiekowi” w partnerstwie z Powiatem Raciborskim realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 Oś Priorytetowa IX Włączanie społeczne, Działanie 9.1 Aktywna Integracja, Poddziałanie 9.1.6 Programy aktywnej integracji osób i grup zagrożonych wykluczeniem społecznym ogłasza nabór osób chętnych do udziału w projekcie.

Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego i skierowany jest do osób które: zamieszkują teren powiatu raciborskiego, są w wieku od 14 do 65 lat, posiadają niskie kwalifikacje zawodowe, są nieaktywne zawodowo, pozostają w pieczy zastępczej, posiadają orzeczenie o niepełnosprawności w stopniu znacznym lub umiarkowanym, z niepełnosprawnością sprzężoną, niepełnosprawnością intelektualną oraz zaburzeniami psychicznymi, korzystają z PO PŻ, posiadają motywację do zmiany swojej sytuacji życiowej.
Udział w projekcie jest bezpłatny.

Osoby zainteresowane udziałem w projekcie mogą zgłaszać się do biura projektu  lub pracowników socjalnych Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kuźni Raciborskiej.

formularz zgłoszeniowy