Od 1 stycznia 2024 roku zmienią się na korzyść kwoty zasiłku stałego z pomocy społecznej wypłacanego przez ośrodki pomocy społecznej

Kwota zasiłku stałego w 2024 roku

Od 1 stycznia 2024 roku zasiłek stały ustalać się będzie w wysokości:
1) w przypadku osoby samotnie gospodarującej – różnicy między kwotą stanowiącą 130% kryterium dochodowego osoby samotnie gospodarującej a dochodem tej osoby, z tym że kwota zasiłku nie może być wyższa niż 1000 zł miesięcznie;
2) w przypadku osoby w rodzinie – różnicy między kwotą stanowiącą 130% kryterium dochodowego na osobę w rodzinie a dochodem na osobę w rodzinie.

Od 2024 roku kwota zasiłku stałego nie będzie mogła być niższa niż 100 zł miesięcznie.

Zasady przyznawania zasiłku stałego są określone w art. 37 ustawy o pomocy społecznej. Zasiłek stały przysługuje:
1) pełnoletniej osobie samotnie gospodarującej, niezdolnej do pracy z powodu wieku lub całkowicie niezdolnej do pracy, jeżeli jej dochód jest niższy od kryterium dochodowego osoby samotnie gospodarującej;
2) pełnoletniej osobie pozostającej w rodzinie, niezdolnej do pracy z powodu wieku lub całkowicie niezdolnej do pracy, jeżeli jej dochód, jak również dochód na osobę w rodzinie są niższe od kryterium dochodowego na osobę w rodzinie.

 

Kryteria dochodowe:

Aktualne kryteria dochodowe wynikają z rozporządzenie Rady Ministrów z 14 lipca 2021r. w sprawie zweryfikowanych kwot świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej (Dz.U z 2021 poz. 1296). Na podstawie tego rozporządzenia kryteria dochodowe wynoszą obecnie: 
- dla osoby samotnie gospodarującej – 776 zł;
- dla osoby w rodzinie – 600 zł.