Opieka Wytchnieniowa

znaki_strona_www

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Kuźni Raciborskiej zaprasza mieszkańców Gminy Kuźnia Raciborska do udziału w Programie „Opieka wytchnieniowa” dla Jednostek Samorządu Terytorialnego – edycja 2024, który finansowany jest ze środków państwowego funduszu celowego - Funduszu Solidarnościowego.

Na realizację Programu w roku 2024 Gmina Kuźnia Raciborska otrzymało:

– wartość dofinansowania: 36 720,00 zł

– całkowita wartość: 36 720,00 zł.

Głównym celem Programu jest wsparcie członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad:

    osobami ze znacznym stopniem niepełnosprawności oraz orzeczeniami równoważnymi.

Planowane jest objęcie usługami opieki wytchnieniowej w ramach programu:

- pobyt dzienny 3 osób, w tym:

b) 3 osób niepełnosprawnych posiadających orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności wydane na podstawie ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2021 r. poz. 573) albo orzeczenie równoważne do wyżej wymienionego (240 godzin w okresie trwania programu).


Usługi opieki wytchnieniowej mogą świadczyć:

a) osoby posiadające dyplom potwierdzający uzyskanie kwalifikacji w zawodzie asystent osoby niepełnosprawnej/pielęgniarka lub innym, zapewniającym realizację usługi opieki wytchnieniowej w zakresie adekwatnym do indywidualnych potrzeb osoby niepełnosprawnej (wynikających z Karty zgłoszenia do Programu „Opieka wytchnieniowa” dla Jednostek Samorządu Terytorialnego – edycja 2024 lub

b) osoby posiadające, co najmniej 6-miesięczne udokumentowane doświadczenie w udzielaniu bezpośredniej pomocy/opieki osobom niepełnosprawnym, w tym doświadczenie zawodowe, udzielanie wsparcia osobom niepełnosprawnych w formie wolontariatu itp. Posiadanie doświadczenia, o którym mowa w pkt 2, powinno zostać udokumentowane pisemnym oświadczeniem podmiotu, który zlecał udzielanie bezpośredniej pomocy osobom niepełnosprawnym[1]).;

c) w przypadku gdy usługa będzie świadczona na rzecz dzieci niepełnosprawnych do 16 roku życia z orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie z ww. wskazaniami, wymagane jest także: zaświadczenie o niekaralności; pisemna informacja o niefigurowaniu w Rejestrze Sprawców Przestępstw na Tle Seksualnym; pisemna akceptacja osoby świadczącej usługi opieki wytchnieniowej ze strony rodzica lub opiekuna prawnego dziecka z niepełnosprawnością.

Nie jest dopuszczalnym wskazanie na opiekuna świadczącego usługę opieki wytchnieniowej:

a) członków rodziny,(za członków rodziny uznaje się wstępnych lub zstępnych, małżonka, rodzeństwo, teściów, macochę, ojczyma oraz osobę pozostającą we wspólnym pożyciu, a także osobę pozostającą w stosunku przysposobienia z uczestnikiem).

b) opiekunów prawnych osoby niepełnosprawnej,

c) osoby faktycznie zamieszkującej z osobą niepełnosprawną.

Na potrzeby realizacji Programu za członków rodziny uznać należy wstępnych lub zstępnych, rodzeństwo, wnuki, dziadków, teściów, macochę, ojczyma oraz inne osoby pozostające we wspólnym gospodarstwie domowym z uczestnikiem Programu.

W ramach opieki wytchnieniowej opiekun wspiera uczestnika programu w szczególności w:

a) czynnościach samoobsługowych, w tym utrzymanie higieny osobistej,

b) prowadzeniu gospodarstwa domowego i wypełnianiu ról w rodzinie,

c) przemieszczaniu się poza miejscem zamieszkania,

d) podejmowaniu aktywności życiowej i komunikowaniu się z otoczeniem,

Usługi opieki wytchnieniowej świadczone są w ramach pobytu dziennego w miejscu zamieszkania osoby niepełnosprawnej.

Maksymalna długość świadczenia formy nieprzerwanego pobytu dziennego wynosi 12 godzin dla jednej osoby niepełnosprawnej, z zastrzeżeniem limitów. Usługi w formie pobytu dziennego mogą być świadczone w godzinach 6.00 – 22.00.

Odbiorca usługi ani jego opiekun prawny nie ponoszą opłat za usługi opieki wytchnieniowej świadczone w ramach programu.

Osoby zakwalifikowane do Programu otrzymają stosowną informację.

Osoby zainteresowane udziałem w Programie proszone są o:

    zapoznanie się z Regulaminem określającym zasady realizacji Programu „Opieka wytchnieniowa” dla Jednostek Samorządu Terytorialnego – edycja 2024,
    złożenie dokumentów potwierdzających niepełnosprawność osoby, która ma być objęta usługami (tj. orzeczenia o niepełnosprawności dziecka do 16 roku życia, orzeczenia o     znacznym stopniu niepełnosprawności, orzeczenia lekarza orzecznika ZUS o całkowitej niezdolności do pracy i samodzielnej egzystencji lub orzeczenia równoważnego),
    złożenie karty zgłoszenia do Programu
    złożenie oświadczenia o sprawowaniu bezpośredniej opieki nad osobą niepełnosprawną,
    złożenie oświadczenia dotyczącego wyboru osoby świadczącej usługę opieki wytchnieniowej , przy czym wskazany opiekun musi spełniać warunki określone w § 2 ust.1 Regulaminu określającego zasady realizacji Programu „Opieka wytchnieniowa” dla Jednostek Samorządu Terytorialnego – edycja 2024,
    złożenie podpisanej Klauzuli informacyjnej Rodo w ramach Programu „Opieka wytchnieniowa” dla Jednostek Samorządu Terytorialnego – edycja 2024
    złożenie podpisanej Klauzuli informacyjnej Ministerstwa w ramach Programu „Opieka wytchnieniowa” dla Jednostek Samorządu Terytorialnego – edycja 2024
    złożenie pisemnej informacji o niefigurowaniu w Rejestrze Sprawców przestępstw na tle seksualnym – dotyczy opiekunów dzieci do 16 roku życia,
    złożenie zaświadczenia o niekaralności - dotyczy opiekunów dzieci do 16 roku życia,
    ksero aktualnego orzeczenia o niepełnosprawności.

    Pierwszeństwo zakwalifikowania się do programu należeć będzie dla członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę na co dzień nad osobami dorosłymi niepełnosprawnymi, którzy stale przebywają w domu i nie korzystają np. z ośrodka  wsparcia, z placówek pobytu całodobowego, ze środowiskowego domu pomocy, z dziennego domu pomocy, z warsztatu terapii zajęciowej lub niezatrudnionych, uczących się lub studiujących.

    O zakwalifikowaniu się do programu będzie również decydować kolejność zgłoszeń do wyczerpania limitu miejsc.

 

Nabór do programu  „Opieka wytchnieniowa” dla Jednostek Samorządu Terytorialnego – edycja 2024 prowadzony będzie od 31 stycznia 2024 roku do 8 lutego 2024 r.

Do pobrania:
Karta zgłoszenia do programu opieka Wytchnieniowa - Edycja 2024

Klauzula informacyjna RODO do Programu OW dla JST 2024

Klauzula informacyjna RODO MOPS do Programu OW dla JST 2024

Oświadczenie o sprawowaniu bezpośredniej opieki do Programu OW dla JST 2024

Program Opieka wytchnieniowa - edycja 2024